AVÍS LEGAL


MÉS K BO S.L. , (en endavant referida com Més k Bo) domiciliada a Carrer Esteve Albert, Ed. La Roureda, Bloc A, 1-2ª, AD500 Santa Coloma, Andorra la Vella, (Principat d’Andorra), inscrita al Registre de Societats Mercantils del

M.I Govern d’Andorra amb número 21814, número de registre tributari L-716894-W i correu electrònic de contacte i correu electrònic meskbo@andorra.ad corresponent amb la gestora responsable del nom dels dominis www.meskbo.ad i la seva aplicació informàtica (d’ara endavant denominats el “Lloc web i app”).


 1. CONDICIONS DÚ’S GENERAL


  L’Usuari accedeix voluntàriament al Lloc web i a la app, la qual cosa implica que la utilitzaran conforme el present avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o costums.

  Vostè ha de saber que:

  • La utilització d’aquest Lloc web suposa l’acceptació del present avís legal i les condicions contingudes en el mateix.

  • Les pàgines web integrades en aquest Lloc web i app poden ser lliurement visitades pels usuaris.

  • Més k bo permet el registre d’usuaris i l’accés d’aquests a espais privats amb informació personalitzada.

  • Més k bo es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut del present avís legal, per tant, i per la correcta utilització del Lloc web i la app, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

  • Més k bo posa a la disposició de l’usuari a través del Lloc web i la app l’accés a enllaços que permeten la compravenda de productes subscrits al. Els serveis oferts per tercers estan sotmesos a les seves pròpies condicions per la qual cosa Més k bo no assumeix cap responsabilitat sobre aquest extrem.

  • Més k bo es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del Lloc web i la app, la presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, Més k bo es reserva el dret de modificar i/o emetre totalment o parcialment els continguts del Lloc Web i app, com també per restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, Més k bo es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés al Lloc Web i la app, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.


 2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


  © 2022, MÉS K BO, SL. Tots els drets reservats.

  • Aquest Lloc web i app com els continguts inclosos en el mateix (articles, textos, imatges, logotips, marques, botons, programari, ets.) estan protegits per la legislació vigent de propietat industrial i intel·lectual i son propietat de MÉS K BO, SL o de tercers que han autoritzat el seu ús a Més k bo, quedant expressament prohibida l’explotació sense la corresponent autorització de Més k bo.

  • No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública del Lloc Web i app sense el consentiment previ i per escrit de MÉS K BO, SL.

  • L’accés a aquest Lloc web i app no suposa, en cap cas, l’adquisició de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix per part dels usuaris.

  • Es permet la creació d’enllaços (“links”) a aquesta Web, sempre que siguin a la pàgina principal o es facin utilitzant la opció de compartir contingut que el mateix lloc web i app posa a disposició dels usuaris. Es prohibeixen expressament els enllaços profunds a altres pàgines (“deep link”), el seu emmarcat (“framing”) així com qualsevol altre no autoritzat. En aquest sentit, aquelles persones que desitgin establir un “link” o “hiperenllaç” entre la seva Web i aquest Website, hauran de recaptar l’autorització expressa i per escrit de Més k bo, sense que això impliqui una relació entre aquesta i el titular de la pàgina sobre la qual s’estableixi el “link”, ni l’aprovació o acceptació per part de Més k bo dels seus continguts o serveis.

  • Queda absolutament prohibit lú’s del Lloc Web I la app

   o de qualsevol dels seus elements amb finalitats

   comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.


 3. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT


  • Més k bo es reserva el dret a interrompre l’accés al seu Lloc web com a la app, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.

  • Més k bo no serà responsable en cas que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapin del control de Més k bo i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culposa del usuari i/o tinguin el seu origen en causes de força major.

  • La informació continguda en aquest Lloc webi la app poden no ser correctes, malgrat els esforços realitzats per assegurar la seva exactitud i actualització. En conseqüència, Més k bo no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis de la seva utilització.

  • Aquest Lloc web i la seva app poden contenir enllaços a altres llocs webs del contingut dels quals, utilitat o exactitud, no es por responsabilitzar a Més k bo. La incorporació d’un enllaç en aquest Lloc web i la seva app no poden considerar-se una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització. La decisió d’utilitzar-los es responsabilitat dels usuaris.

  • Més k bo no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de lú’s d’aquest Lloc webi la seva app o dels seus continguts, no garantint l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics dels l’usuaris.

  • Més k bo no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest Lloc web i la app.


 4. RESPONSABILITAT DE L’USUARI

  Lús daquest Lloc Web com el de la app i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari.

  L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a lú’s que es realitzi dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix lús del Lloc Web i la app contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics, o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual

  de tercers, la recollida i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.

  Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors del Lloc Web I la app. Davant qualsevol problema que es pugui produir en els servidors i sistemes de seguretat del Lloc Web I la app com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats pel Lloc Web i la app en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.


  • Les condicions d'aquest Lloc webcom de la app i les relacions entre l'usuari i Més k bo es regiran per la legislació i jurisdicció andorrana.

  • Per conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l'usuari i Més k bo, ambdues parts es sotmeten a la Batllia d’Andorra que es la jurisdicció en primera instancia i instrucció en els ámbits jurisdiccionals civils, administratis y penals.